DAWID PRUSKI

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, P.POŻ i ochrony środowiska

Szkolenia

Szkolenia w zakresie BHP

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

 • szkolenie wstępne: (instruktaż ogólny),
 • udział i pomoc w szkoleniu na stanowisku pracy,
 • szkolenie przy każdej zmianie stanowiska pracy,
 • szkolenie okresowe,
 • opracowywanie poszczególnych programów szkoleń bhp.

2. Czasookresy szkoleń pracowników:

 • szkolenie wstępne ogólne – w dniu zawarcia umowy o pracę,
 • szkolenie na stanowisku pracy – przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz w dniu przenoszenia pracownika do pracy na inne stanowisko,
 • szkolenie okresowe – nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach na których występują duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku.
Szkolenia prowadzimy po uzgodnieniu szczegółowej tematyki z pracodawcą, zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Wypadki przy pracy

 • pełną obsługę postępowań powypadkowych,
 • doradztwo, sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowych,
 • prowadzenie rejestrów wypadków,
 • sporządzanie Statystycznych Kart Wypadków.
 • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy(wg PN-18001 i 18002)


 • ocenę i dokumentację Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie,
 • okresowe analizy Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie.

Okresowe analizy stanu warunków BHP w zakładzie

OPRACOWANIA

Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania w tym zasady przydziału i wydawania :

 • odzieży roboczej, 
 • odzieży ochronnej,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • środków czystości, 
 • doradztwo w doborze i zakupie odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, 
 • ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej,
 • zasad wydawania napoi i posiłków profilaktycznych,
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn , urządzeń i   sprzętu technologicznego,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • zgłaszanie firm do PIP i PIS
 • odpowiadanie na nakazy i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • zlecenia i nadzór w imieniu pracodawcy w przeprowadzaniu pomiarów i badań 
 • czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
 • prowadzenie kart i rejestrów pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej dla GUS (Z-10)
 • opracowywanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 • sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyposażanie obiektów w instrukcje, sprzęt ochrony p.poż., konserwacje, legalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • wyznaczanie dróg komunikacyjnych oraz transportowych w obiektach przemysłowych i magazynowych,
 • uczestnictwo we wdrożeniu systemów bezpieczeństwa pracy.
 • opinie BHP przy odbiorze obiektów,
 • opracowywanie instrukcji oraz procedur BHP.

Ochrona środowiska


 • wnioski urzędowe w zakresie gospodarki odpadami niebiezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne,
 • wdrażanie Systemu Zarządzania Ochrony Środowiska wg. ISO 14001,
 • opłaty za korzytanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski),
 • redukcja kosztów związana z usuwaniem odpadów porzez wdrożenie gospodarki odpadowej,